top of page

Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů vydaných společností ATS Company a.s.

Název dluhopisů:

 • «ATS Company - investiční reality 2020»

LOGO-ATS_male.png

NÁZEV EMISE DLUHOPISŮ JENŽ JE PŘEDMĚTEM SCHŮZE VLASTNÍKŮ

"ATS Company - investiční reality 2020"
 

Základní podmínky emise dluhopisů:

Emitent: ATS Company a.s.
Jmenovitá hodnota dluhopisu: 25 000 Kč
Objem Emise: 25 000 000 Kč
Minimální investice: 25 000 Kč

Poplatek za uzavření investice: 0 Kč
Výplata výnosu: kvartálně / změna dle emisních podmínek
 

Výše výnosu a způsob úročení:

Úrokový výnos: pevný úrokový výnos 9.4 % p.a.
Délka investice: 3 roky

Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů vydaných společností ATS Company a.s.

 

Společnost ATS Company a.s.., se sídlem Tovačovského 92/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ: 277 95 462, zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 24442 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Emitent“),

v souladu § 21 a násl. zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (dále jen „Zákon o dluhopisech“) a čl. 7.1 Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů emisních podmínek dluhopisů vydaných Emitentem, název dluhopisu „ATS Company – investiční reality 2020“, datum emise 1.7.2020, ISIN: nepřidělen, (dále jen „Emisní podmínky“ a „Dluhopisy“),

svolává
SCHŮZI VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ,

která se bude konat v úterý 4.7.2023 od 11.00 hod. v zasedací místnosti společnosti Profispolečnosti.cz s.r.o., na adrese Rybná 732/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.

Program jednání:

1. Zahájení schůze
2. Rozhodnutí o předchozím souhlasu schůze se změnou Emisních podmínek
3. Zdůvodnění návrhu změny Emisních podmínek

Návrh změny Emisních podmínek:

Bodem 2. programu jednání schůze vlastníků Dluhopisů je rozhodnutí o předchozím souhlasu schůze se změnou Emisních podmínek. Schůzi se navrhuje přijmout následující usnesení:

„Schůze vlastníků Dluhopisů vyslovuje předchozí souhlas s touto změnou Emisních podmínek:

V článku 5. Splacení dluhopisů bod 5.1. zní:

5.1 Datum splatnosti dluhopisů:

Jmenovitá hodnota dluhopisu jako dlužná částka bude splacena k datu splatnosti dluhopisu, jímž je 1.7.2023.

a toto znění článku 5, bodu 5.1. se nově nahrazuje v tomto znění:

5.1 Datum splatnosti dluhopisů:

Jmenovitá hodnota dluhopisu jako dlužná částka bude splacena k datu splatnosti dluhopisu, jímž je 1.7.2025.

V článku 3. Výnos dluhopisů bod 3.1. zní:

3.1 Výnos dluhopisů:
 

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou výši 9,4 % p.a. Úroková sazba je fixní pro celé emisní období. Úročení dluhopisu nastává ode dne, následujícím po dni splacení emisního kurzu, nejdříve však ke dni emise dluhopisu. Úrokové výnosy jsou vypláceny čtvrtletně, k poslednímu dni každého kalendářního měsíce až do data splatnosti dluhopisu. Výpočet poměrné části úrokového výnosu probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní z měsíce o 30-ti dnech (dle konvence pro výpočet úroku BCK–standard 30E/360). Emitent vylučuje možnost oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu ve smyslu ustanovení S 18 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na úrokový výnos dluhopisu zaniká dnem splatnosti nebo dnem předčasné splatnosti.

a toto znění článku 3, bodu 3.1. se nově nahrazuje v tomto znění:

3.1 Výnos dluhopisů:
 

Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou výši 9,4 % p.a. Úroková sazba je fixní pro celé emisní období. Úročení dluhopisu nastává ode dne, následujícím po dni splacení emisního kurzu, nejdříve však ke dni emise dluhopisu. Úrokové výnosy jsou vypláceny jednorázově s účinnosti od data 1.7.2023, k poslednímu datu splatnosti dluhopisu. Výpočet poměrné části úrokového výnosu probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní z měsíce o 30-ti dnech (dle konvence pro výpočet úroku BCK–standard 30E/360). Emitent vylučuje možnost oddělit právo na vyplacení výnosu dluhopisu od dluhopisu ve smyslu ustanovení S 18 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na úrokový výnos dluhopisu zaniká dnem splatnosti nebo dnem předčasné splatnosti.

Bodem 2. programu jednání schůze vlastníků Dluhopisů je Zdůvodnění návrhu změny Emisních podmínek

Zdůvodnění návrhu změny Emisních podmínek:

Důvodem návrhu změny Emisních podmínek je posílení ekonomické situace emitenta a jeho stabilizace stejně jako posílení ekonomiky při další činnosti v období, kdy celým finančním, realitním a investičním odvětvím otřásá nestabilita a ekonomický propad trhu. Jedná se o formu pomoci ve vztahu k realizovaným investičním projektům, nebo jejich dílčí finančním aktivitám v rámci skupiny a v menších investičních projektech, u nichž nepříznivý vývoj na investičním trhu a trhu s nemovitostmi nedovolil plánovaný efektivní postup dokončení a prodeje, a tím ve své podstatě způsobil do jisté míry finanční škody, které se však za užití navržené změny v emisních podmínkách a její podpory ze strany investorů i emitenta samotného dají ve výhledovém období stabilizovat.

Organizační upozornění, den rozhodný pro účast na schůzi:

Rozhodný den pro účast na schůzi vlastníků dluhopisů:

Rozhodným dnem pro účast na schůzi vlastníků je den konání schůze vlastníků dluhopisů.

Jiné:

Průběh konání schůze vlastníků bude zaznamenán v notářském zápisu. Emitent zveřejní zápis do 30 dnů ode dne konání Řádné schůze na internetových stránkách: www.atscompany.cz
V případě, že schůze vlastníků nebude usnášeníschopná bude svolána náhradní schůze tak, aby se konala do 6 týdnů od data konání schůze vlastníků.

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní:

 1. Vlastník (ci) Dluhopisů jenž se prokáže platným občanským průkazem, nebo jiným platným průkazem totožnosti a originální(mi) listinou(nami) dluhopisu(ů).
   

 2. Osoba, zmocněna vlastníkem dluhopisů („dále také“ zmocnitelem) ke dni konání schůze vlastníků na základě úředně ověřené plné moci, aby v plném rozsahu zastupovala vlastníka dluhopisů na této schůzi vlastníků.
  Zmocněnec je povinen spolu s plnou mocí předložit originální listiny dluhopisů jenž jsou ke dni konání schůze vlastníků v nesporném vlastnictví osoby zmocnitele.

  Registrace účastníků bude probíhat od 10.45. hod. v místě konání schůze vlastníků Dluhopisů.
  Registraci účastníků schůze, musí být vyhotoveny v českém jazyce, anebo předkládány současně s úředním předkladem do českého jazyka, nerozhodne-li předseda schůze jinak.


   

V Praze/ dne  15.6.2023

 
 

bottom of page